Loading...

เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น  


       บริษัท เอนี่เวิร์ค จำกัด  (ในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “เอนี่เวิร์ค”) ขอขอบคุณที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ (https://anywork.co.th) ซึ่งเอนี่เวิร์คได้ตระหนักถึงความสำคัญ ตลอดทั้งทุ่มเทในการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย มีการเฝ้าระวัง และตรวจสอบเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น ให้มีความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพร้อมให้บริการสำหรับท่านตลอดไป


นโยบายความเป็นส่วนตัว

       เอนี่เวิร์คเป็นเจ้าของและเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ https://anywork.co.th และแอพพลิเคชั่น ผู้ที่ใช้งานเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นต้องยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไขต่าง ๆ ในการใช้งาน ซึ่งท่านมีหน้าที่ที่จะต้องอ่านโดยละเอียดก่อนเข้าใช้งาน การที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น จะถือว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไขต่าง ๆ ซึ่งมีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างเอนี่เวิร์คกับท่าน ดังนั้นเอนี่เวิร์คขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลอื่นที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ดังนี้


ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเมื่อสมัครใช้บริการ

1. เอนี่เวิร์ค เปิดให้บริการกับบุคคลธรรมดา และองค์กร โดยไม่จำกัดสัญชาติ ผู้ใช้บริการ 1 รายสามารถใช้บริการเอนี่เวิร์ค ได้ 1 บัญชี 

2. ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานได้บนคอมพิวเตอร์ แท๊บเล็ต และโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยจำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทุกครั้งเพื่อทำการเข้าใช้บริการ ไม่ว่าจะผ่านสัญญาณระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (3G/4G/5G) และ/หรือ WiFi โดยผู้ใช้บริการต้องชำระค่าบริการเครือข่าย ค่าบริการอินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง

3. ผู้ใช้บริการจะต้องดูแลไม่ให้อุปกรณ์ของผู้ใช้บริการถูกติดตั้งโปรแกรม หรือ แอพพลิเคชั่นอื่น ใดๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการให้บริการเอนี่เวิร์ค หรือ ระเมิดต่อความปลอดภัยของระบบ เช่น โปรแกรม BOT (*โปรแกรม BOT ย่อมาจากโปรแกรมหุ่นยนต์ ซึ่งหมายถึงโปรแกรมอัตโนมัติสำหรับทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือโปรแกรมที่ได้รับคำสั่งจากอุปกรณ์อื่น หรือ อุปกรณ์ของผู้ใช้บริการนั้นจะถูกโปรแกรม BOT หรือบุคคลอื่น สั่งให้ทำงาน อย่างใดอย่างหนึ่ง) หรือ Remote Application (*Remote Application หมายถึง  Application ที่สามารถควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ หรือ แท๊บเล๊ต จากระยะไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต)

หากมีการติดตั้งสิ่งต่างๆที่ระเมิดต่อความปลอดภัยดังกล่าว บริษัท เอนี่เวิร์ค จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบหากเกิดความเสียหายทุกกรณี

4. ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ประพฤติกรรมทำรายการในบริการใดที่ก่อให้เกิด การล่ม หรือ หน่วง ช้า ทำรายการถี่เกินไป ที่ทำให้ผู้ใช้บริการรายอื่นไม่สามารถใช้บริการได้ตามปกติ 

5. ผู้ใช้บริการสามารถเปิดรับฟังก์ชันการแจ้งเตือน โดยสามารตั้งค่าได้บนอุปกรณ์ของท่าน โดยเอนี่เวิร์ค จะทำการส่งข่าวสาร ข้อมูลประชาสัมพันธ์ ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการใช้งาน แจ้งเตือนการปรับปรุง และ อัพเดทระบบใหม่ให้แก่ผู้ใช้บริการทราบผ่านช่องทางการแจ้งเตือนนี้

6. ผู้ใช้บริการตกลงว่า ข้อมูล ชื่อ สกุล อีเมลล์ ไฟล์ส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคล วุฒิการศึกษา รูปภาพ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายใดๆ ที่เลือกเข้ามาในบริการนี้ ผู้ใช้บริการเป็นเจ้าของข้อมูล รูปภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เจ้าของลิขสิทธิ์ และ/หรือ มีสิทธิ์โดยชอบในการส่งสิ่งดังกล่าวเข้าสู่บริการ หากผู้ใช้บริการนำข้อมูล ดังที่กล่าวมา ของบุคคลอื่นมาใช้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือ โดยผิดกฎหมาย ผู้ใช้บริการตกลงรับความผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยบริษัท เอนี่เวิร์ค จำกัด ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการกระทำผิดดังกล่าว และหากบริษัท เอนี่เวิร์ค จำกัด ได้รับผลกระทบ ความเสียหายใดๆ ผู้ใช้บริการตำลงยินยอมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ให้บริการจนครบถ้วน

7. ข้อมูลด้านการเงิน การบัญชี ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการในระบบ ถือเป็นข้อมูลลับที่ผู้ใช้บริการไม่พึงประสงค์เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

     

ข้อมูลที่เอนี่เวิร์คจะรวบรวมและเก็บรักษา

       เอนี่เวิร์คจะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเฉพาะข้อมูลที่จำเป็น เท่าที่จะทำให้การให้บริการของเอนี่เวิร์คมีประสิทธิภาพและถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีที่สุด ตามหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ รวมถึงเป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ท่านได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ


การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

       เอนี่เวิร์คตระหนักและให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ เอนี่เวิร์คจะไม่นำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่น หรือองค์กรภายนอกต่าง ๆ เพื่อแสวงหาผลกำไรจากการขาย หรือแจกจ่ายข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยเด็ดขาด ซึ่งข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ


วิธีการรักษาความปลอดภัยโดยทั่วไป


คำสงวนสิทธิ

       เอนี่เวิร์คไม่รับรองถึงความถูกต้อง และเป็นปัจจุบันของข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ และขอสงวนสิทธิในการแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ตราสัญลักษณ์เอนี่เวิร์คและลิขสิทธิ์

       ตราสัญลักษณ์ (Logo) เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน (Registered Trade Mark) รวมไปถึงสิ่งประกอบใด ๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นเอนี่เวิร์ค อาทิ บทความ รูปภาพ ข้อความ สัญลักษณ์ ภาพเคลื่อนไหว วีดีโอ กราฟฟิก อินโฟกราฟิก โมชั่นกราฟิก สื่อโฆษณา และงานออกแบบต่าง ๆ ซึ่งถือว่าได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย โดยห้ามมิให้ ทำซ้ำ คัดลอก ถ่ายสำเนา ดัดแปลง เผยแพร่ หรือกระทำการอื่นใด เพื่อการพาณิชย์หรือสาธารณะ เว้นแต่จะได้รับหนังสือยินยอมจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น


ข้อมูลต่าง ๆ บนเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น

       เอนี่เวิร์คได้ดำเนินการจัดทำและบริหารจัดการเว็บไซต์แห่งนี้ขึ้นในประเทศไทย ซึ่งจะถูกคุ้มครองและบังคับใช้ด้วยกฎหมายไทย ซึ่งมิได้รับรองว่าเว็บไซต์แห่งนี้เหมาะสมกับการใช้งานในประเทศอื่น ๆ และท่านมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายของการใช้งานเว็บไซต์ในประเทศนั้น ๆ เอนี่เวิร์คขอสงวนสิทธิในการนำเสนอ ปรับปรุงและแก้ไขข้อมูล ซึ่งข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ 


การเชื่อมโยงเว็บไซต์ภายนอก

       เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของเอนี่เวิร์คอาจจัดให้มีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นภายนอก ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของของบุคคลที่สาม ซึ่งมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นอื่น อีกทั้งเอนี่เวิร์คยังมิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบความถูกต้องของเว็บไซต์ภายนอกที่มีการเชื่อมต่อ และท่านต้องยอมรับกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่เกี่ยวข้องกับทางเอนี่เวิร์คแต่อย่างใด ทั้งนี้เอนี่เวิร์คจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก สินค้าหรือบริการ เนื้อหาที่นำเสนอ การชำรุดบกพร่องของสินค้า หรือการผิดสัญญาที่อยู่บนเว็บไซต์ภายนอกที่มีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของเอนี่เวิร์ค ดังนั้นท่านจึงมีหน้าที่อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการของเว็บไซต์นั้น ๆ ก่อนที่ท่านจะเข้าใช้บริการ

โดยการเชื่อมต่อไปยังแอพพลิเคชั่นอื่นโดยการใช้งานผ่าน เอนี่เวิร์ค ท่านต้องยินยอมและทำการล๊อกอินผ่าน เอนี่เวิร์ค และเป็นเพียงแค่ช่องทางอำนวยความสะดวกให้ท่านใช้งานสะดวกขึ้นเท่านั้น 

       

การจำกัดความรับผิดชอบ

       เอนี่เวิร์คขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ค่าใช้จ่าย ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของเอนี่เวิร์ค ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ซึ่งรวมไปถึงความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล ความล่าช้าในการถ่ายโอนข้อมูล ระยะเวลาในการเผยแพร่ข้อมูล เหตุขัดข้องหรืออุปสรรคของการเชื่อมต่อ ความผิดพลาดในการแสดงผล ความเสถียรของระบบ ไวรัสคอมพิวเตอร์ จากการใช้บริการเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น อีกทั้งการเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอื่นโดยผ่านเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของบริษัทนั้นถือเป็นความเสี่ยงของท่าน ซึ่งความถูกต้องแม่นยำของเนื้อหา รูปแบบการนำเสนอ การถูกโจมตีจากไวรัสคอมพิวเตอร์ การถูกโจรกรรมข้อมูล การแสดงความคิดเห็น และการเชื่อมต่อใด ๆ นั้นไม่ได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการรับรองจากเอนี่เวิร์คแต่อย่างใด


กฎหมายที่บังคับใช้

       ข้อตกลงและเงื่อนไขในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การบังคับใช้และตีความตามกฎหมายไทยเท่านั้น


การใช้ข้อมูลผู้ใช้ Google

       1. อีเมล ชื่อ และรูปโปรไฟล์ของบัญชี Google ใช้เพื่อแสดงผลว่าผู้ใช้กำลังล็อคอิน Google อันไหน

       2. การเข้าถึงทั้งหมดของ Google Drive ใช้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถจัดการไฟล์ผ่านเอนี่เวิร์ค